portfolio-item-31

 Aquest mes s’aprovat per les Corts Valencianes, la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº 7500/08.04.2015)

Ja en el preàmbul ens diuen quines son les motivacions d’esta llei, i ens remarquen que els eixos sobre els quals bascula esta nova política són els de la transparència informativa, la promoció de la reutilització de dades públiques, la implantació efectiva de codis de bon govern i bones pràctiques i la participació proactiva de la ciutadania en els processos de presa de decisió sobre polítiques públiques. Este és el marc que esta llei impulsa.

En aquesta llei s’estableix un nou model que regula, per una banda, l’obligació d’informar i la publicitat de l’acció pública i, per altra banda, el dret d’accés a la informació pública. Cal distingir clarament entre la publicitat activa, és a dir, l’obligació de l’administració pública de proporcionar i difondre –constantment i de forma veraç– tota la informació de major rellevància, sense que ningú ho sol·licite, i el dret d’accés a la informació pública, que abraça la possibilitat d’accés de qualsevol ciutadà o ciutadana –mitjançant sol·licitud prèvia– a la informació pública sense més limitacions que les que contemplen les lleis. La publicitat activa està al servei de la transparència en l’activitat pública. El ciutadà o la ciutadana no tenen per què preocupar-se de sol·licitar certa informació, sinó que l’administració pública li l’ofereix a través dels diferents canals existents i, fonamentalment, a través d’internet. El dret de lliure accés a la informació pública té una configuració diferent perquè es tracta d’accedir no a la informació que l’administració ha fet pública per ella mateixa o té el deure de fer-ho, sinó a qualsevol altra, sempre que tal accés no estiga limitat; per la qual cosa es regulen amb detall tals supòsits. En ocasions serà necessari realitzar un exercici de ponderació dels interessos en joc i justificar l’interès superior en la publicitat de la informació. En ocasions sols serà possible l’accés parcial a la informació i, en altres, la protecció de les dades personals impedirà l’accés; per la qual cosa es regulen amb detall totes aquestes qüestions, atesa la ponderació dels altres drets que hi puguen concórrer.

Llegim la llei, i la primera sorpresa que ens trobem és que fa una referència exhaustiva de a qui s’aplica la esmentada llei, i son:

– L’Administració de la Generalitat

– Entitats autònomes, de dret públic, consorcis adscrits, societats mercantils, fundacions del sector públic, totes elles, de la Generalitat.

– les Corts, Síndic de Greuges, Sindicatura de Comptes, Consell Valencià de Cultura, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Comité Econòmic i Social, Consell Jurídic Consultiu.

– Entitats integrades en l’Administració local de la Comunitat Valenciana i les entitats del seu sector públic vinculades o dependents.

– Universitats públiques valencianes i les entitats del seu sector públic vinculades o dependents.

– Corporacions de dret públic en la seua activitat pública.

– Associacions constituïdes per les administracions públiques.

Partits polítics, organitzacions sindicals i organitzacions empresarials

– Les entitats privades que perceben durant el període d’un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros.

– Qualsevol persona jurídica privada que perceba, durant el període d’un any, ajudes o subvencions, de l’administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada anteriorment, per import superior a 10.000 euros, haurà de donar-hi la publicitat adequada, indicant almenys l’entitat pública concedent, l’import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionat.

Són objectius d’esta llei:

a) Proveir tot el que és necessari perquè tota persona puga tindre accés a la informació pública per mitjà de procediments senzills i clars.

b) Fer transparent la gestió pública per mitjà de la difusió de la informació que generen els subjectes obligats.

c) Afavorir la rendició de comptes als ciutadans, de manera que puguen avaluar el desenrotllament dels subjectes obligats.

d) Millorar l’organització, la classificació i el maneig de la informació pública.

e) Garantir que l’exercici del govern es realitze amb subjecció a principis ètics i en garantia del servici públic.

f) Promoure la participació ciutadana en els assumptes públics.

Vos recomane que llegiu l’article 9, hi ha una llista de totes les matèries que deuen donar informació, entre elles ens trobem: l’apartat «g) Les retribucions íntegres anuals, incloses les indemnitzacions percebudes amb motiu del cessament o acomiadament, o per residència o anàloga, per les persones compreses en l’article 25, i pels alts càrrecs i màxims responsables de la resta d’entitats incloses en l’article 2 d’esta llei». L’article 25 fa referència a les persones que exercisquen càrrecs directius com a presidents, directors generals, directors gerents, consellers delegats i funcions executives assimilables en les organitzacions del sector públic instrumental de la Generalitat, com també qualsevol persona que haja subscrit un contracte laboral especial d’alta direcció.

També trobem l’apartat «h) Els comptes anuals que hagen de rendir-se i els informes d’auditoria de comptes i de fiscalització per part dels òrgans de control que sobre estos s’emeten», informació molt important per saber els ciutadans com gestionen els nostres diners.

I per a garantir tot açò, es crea el Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, que actuarà amb plena independència funcional per al compliment de les seues finalitats. El suport administratiu del Consell i les seues comissions serà prestat per una unitat administrativa de la conselleria competent en matèria de transparència i accés a la informació pública. El Consell té com a finalitat garantir els drets d’accés a la informació, vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat i garantir i promoure l’observança de les disposicions de bon govern.

Interessant és el règim sancionador, en l’article 30 y següents, hi haurà què aplicar-lo, més que rés, perquè les infraccions previstes en els articles 32 i 33 se sancionaran amb una amonestació i una multa. Les infraccions lleus se sancionaran amb una amonestació o una multa compresa entre 200 i 5.000 euros. Les infraccions greus se sancionaran amb una multa compresa entre 5.001 i 30.000 euros. Les infraccions molt greus se sancionaran amb multa compresa entre 30.001 i 400.000 euros. Les infraccions greus i molt greus podran comportar el reintegrament total o parcial de la subvenció concedida o, si és el cas, la resolució del contracte, concert o vincle establit.

Recordar-vos que esta llei també s’aplica als Partits Polítics, organitzacions sindicals i organitzacions empresarials.

Suscríbete al blog:

Introduce tu correo electrónico para suscribirte a este blog y recibir notificaciones de nuevas entradas.

© Copyright 2016. Web diseñada por Fátima Cortell | Diseño Web | Todos los derechos reservados a Enrique Carbonell | Abogados | Política de Privacidad