Enrique Carbonell Abogados

En primer lloc cal dir que des de l’1 de març de 2015 se suprimixen les taxes judicials para les persones físiques, per la qual cosa si vosté es troba en esta situació, només ha de pagar a l’advocat i al procurador per a interposar la demanda judicial.

Les probabilitats d’èxit vénen establides pel corrent jurisprudencial que ve determinada en aquests moments per la Sentència de la Audiència Provincial de València (secció novena) de 29 de desembre de 2014, i els arguments els quals es poden sintetitzar en:

Es tracta d’una Oferta Pública, regulada per la Llei del Mercat de Valors, que obliga a la publicació d’un fullet informatiu. La publicació del fullet és un deure essencial perquè constituïx l’instrument sobre el qual l’inversor coneixerà els elements de juí necessaris i suficients per a decidir la subscripció de les accions. El fullet ha de proporcionar informació suficient sobre els riscos de l’emissor, els seus actius i passius, la situació financera, els beneficis i pèrdues i les seues perspectives de futur.
A més l’inversor té 
la confiança que el fullet és aprovat per un organisme de supervisió (la CNMV) .L’article 28 de la Llei del Mercat de Valors, fixa la responsabilitat de l’emissor per la informació del fullet.
Als
subscriptors,  noels és exigible una labor d’investigació o comprovació de les dades del fullet  adopten i la seua decisió sobre el rendiment o benefici que s’espera obtindre a la vista del mateix.
En
aquest cas, resulta evident la  diferència entre allò que s’ha informat en el fullet i la realitat: La situació financera narrada en el fullet informatiu no reflectia ni la imatge de solvència publicitada ni la situació econòmic financera real.
A més,  correspon al banc la càrrega de la prova de la veracitat i correcció de les dades del fullet.
La inveracidad, incorrecció o inexactitud de les dades del fullet, generen un error en els inversors de caràcter essencial i excusable.

En resum, si s’estima la demanda i es declara la nul·litat del contracte de subscripció de accions de Bankia, s’ordena la devolució del capital invertit, amb interessos legals des de la compra i amb condemna en costes al banc.

Respecte a les costes (honoraris d’advocat i procurador, taxes, etc…), cal destacar el recent acord d’unificació de criteris dels Jutges de Primera Instància de València, de data 5 de març de 2015, pel qual el criteri adoptat per la Junta de Jutges de Primera Instància de València, relatiu a les demandes sobre accions adquirides en Oferta Pública és el següent:

1.- El jutjat competent territorialment serà el del domicili del comprador, en aplicació de l’article 52.2 de la LEC.

2.- Només s’admetrà una demanda per contracte, és a dir, no s’admetran les demandes acumulades, quan se sol·licite la nulabilidad o l’anul·labilitat.

Açò significa, a més de no poder presentar demandes acumulades (diversos demandants), que les demandes hauran de ser individuals, per tant, si la quantia és inferior o igual a 2.000 euros, no hi ha costes ni d’advocat ni de procurador, per dictaminar-ho així la Llei d’Enjudiciament Civil, amb la conseqüència que si condemna a costes la sentència, els demandants amb estos imports hauran de fer front a les costes del seu advocat i el seu procurador.

No obstant això, des d’Enrique Carbonell Advocats, li cobrem aquestes minutes:

Respecte a les despesses de Procurador he arribat a acords amb procuradors en els Jutjats d’Alzira i València per a oferir un preu fix a tots els afectes que vullguen interposar una demanda amb el nostre despatx. Per a altres demarcacions judicials haurà de demanar un pressupost personalitzat.

En relació a les despesses d’Advocat i Procurador als Jutjats d´Alzira i València:

-Valor de la demanda fins a 3.000 euros…… preu de la demanda: 400 euros.

-Valor de la demanda fins a 6.000 euros…. preu de la demanda: 750 euros.

-Valor de la demanda a partir de 6.000 euros… preu en funció del valor de la demanda: 1.000 euros.

El proper DILLUNS 30 DE MARÇ, A LES 19:30 H. estaré en la Sede social de Bloc-Compromís Carcaixent, per a fer una conferència col.loqui al voltant de les Accions de Bankia.

  • Juansal 28 marzo, 2015 at 9:37 am Responder

   Hi haura que anar a vore que ens contes.

   • Enrique Carbonell | Abogados 28 marzo, 2015 at 11:14 am Responder

    La idea es fer una mig hora de conferència i mig hora més de col.loqui, per a poder respondre els dubtes de tots vosaltres.

Suscríbete al blog:

Introduce tu correo electrónico para suscribirte a este blog y recibir notificaciones de nuevas entradas.

© Copyright 2016. Web diseñada por Fátima Cortell | Diseño Web | Todos los derechos reservados a Enrique Carbonell | Abogados | Política de Privacidad