portfolio-item-10

El que actúe com administrador de fet o de dret d’una persona jurídica, o en nom o representació legal o voluntària d’un altre, respondrà personalment, encara que no concórreguen en ell les condicions, qualitats o relacions que la corresponent figura de delicte requerisca per a poder ser subjecte actiu del mateix, si tals circumstàncies es donen en l’entitat o persona en el nom o de la qual representació obre.” resa el nou article 31 del Codi Penal.

La responsabilitat penal de les persones jurídiques serà exigible sempre que es constate la comissió d’un delicte que haja hagut de cometre’s per qui ostente els càrrecs o funcions al·ludides en l’article anterior, encara que la concreta persona física responsable no haja sigut individualitzada o no haja sigut possible dirigir el procediment contra ella. (article 31 ter del Codi Penal modificat).

Açò significa que si eres empresari, administrador únic, solidari o mancomunat, t’interessa llegir amb tranquil·litat aquests articles, o preguntar què has de fer per a protegir-te.

La reforma del codi penal ve a aclarir els dubtes doctrinals en la possibilitat d’exempció de la responsabilitat penal, i introduïx l’exempciódel delicte de les persones jurídiques per l’article 31 bis, 2, 1a del CP, quan l’òrgan d’administració haja adoptat i executat amb eficàcia abans de la comissió del delicte un programa que identifica les activitats susceptibles de delicte i que han de ser previnguts, que establisca un protocol d’actuació per a la presa de decisions d’estes actuacions preventives, que imposen obligacions d’informació i incompliments a l’empresari amb el seu corresponent reglament disciplinari intern, i tot això amb una revisió periòdica del seu contingut. A tot açò se l’anomena COMPLIANCE PENAL.

Així mateix, amb la reforma es manté com a circumstància atenuant l’adopció i execució del programa de compliance penal, per l’article 31 quater CP.

De res servix copiar un model i apegar quatre protocols que em justifiquen el compliment del compliance penal. És més rigorós del que a simple vista pareix, i a més, servix per a realitzar una auditoria interna a nivell de riscos interns que a vegades, passen desapercebuts per l’empresari o consell d’administració, encara que si bé és cert que en relació amb estos programes, cal ressaltar la figura del compliance officer que en persona jurídica de xicotetes dimensions que seran aquelles empreses que estiguen autoritzades a formular compte de pèrdues i guanys abreviada. En estes persones jurídiques podran assumir la figura de compliance officer el seu òrgan d’administració; i, en les persones jurídiques que no tinguen la consideració de xicoteta dimensió a estos efectes l’òrgan d’administració de la qual no podrà assumir les funcions de compliance officer.

Suscríbete al blog:

Introduce tu correo electrónico para suscribirte a este blog y recibir notificaciones de nuevas entradas.

© Copyright 2016. Web diseñada por Fátima Cortell | Diseño Web | Todos los derechos reservados a Enrique Carbonell | Abogados | Política de Privacidad